WIJ BIEDEN GRATIS VERZENDING VOOR ALLE BESTELLINGEN BOVEN 100€ (BELGIË, NEDERLAND) . We offer free shipping for all orders over 100€ (BELGIUM, NETHERLANDS, LUXEMBURG, GERMANY, FRANCE ) . GRATIS OMRUILEN IN WINKEL !

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Verkoper

Kick off Antwerpen is gevestigd te kipdorpvest 33, Antwerpen 2000, Belgium met ondernemingsnummer: en BTW-nummer: BE0890064872

2. Toepasselijkheid

Elke bestelling impliceert de instemming van de gebruiker met deze voorwaarden, die in hun geheel deel uitmaken van de overeenkomst met de Verkoper, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden van de kant van de Koper, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

3. Offertes en aanvaarding van orders

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling zodra deze schriftelijk is bevestigd of zodra met de uitvoering ervan is begonnen. Informatie met betrekking tot producten en prijzen, evenals de gedetailleerde orderinformatie, wordt samengesteld en verspreid onder voorbehoud van wijzigingen en correcties.

4. Levering

Producten worden uitsluitend geleverd in de op de website aangegeven landen. Producten worden zoveel mogelijk geleverd binnen de termijn die is aangegeven tijdens de individuele orderbevestiging. Foutieve leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Behoudens andersluidende bepaling, omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen aan de koper. De kosten voor transport en levering worden afzonderlijk vermeld. De opgegeven leveringstermijnen zijn niet bindend maar worden slechts als aanwijzing gegeven. Vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of tot betaling van schadevergoeding aan de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij behouden ons het recht voor om gedeeltelijke leveringen uit te voeren. In geval van niet-levering van de goederen zal het eventueel door de koper betaalde bedrag worden terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

5. Eigendomsrecht

Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling, inclusief alle kosten en taksen, intresten en vergoedingen. In geval van niet-betaling behouden wij ons het recht voor de goederen van rechtswege terug te vorderen op kosten van de koper.

6. Klachten

Klachten dienen ons, om ontvankelijk te zijn, te bereiken: (a) in geval van klachten met betrekking tot de niet-conformiteit van de leveringen, binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de goederen en (b) in geval van verborgen gebreken, binnen de acht (8) dagen na de ontdekking van het gebrek of het ogenblik waarop een dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. De aanvaarding van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die op dat moment waarneembaar is.

7. Garantie

Onze waarborg is beperkt tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop, zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek. Wij kunnen enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade in geval van opzet of grove nalatigheid. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke onrechtstreekse schade dan ook die door de Koper zou zijn opgelopen.8. Overmacht

De Verkoper is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de uitvoering of het niet-uitvoeren van zijn verbintenissen die het gevolg zijn van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, ongeacht of deze rechtstreeks te maken hebben met onszelf of onze leveranciers en dit zelfs in het geval dat deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

9. Prijzen en betaling

De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te kipdorpvest 33, 2000 Antwerpen, België, op de vervaldag, zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Om ontvankelijk te zijn, moeten alle klachten in verband met facturen gedetailleerd geformuleerd en per aangetekende brief verzonden worden binnen de drie (3) dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur. In geval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is, op het verschuldigde factuurbedrag een intrest aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. In geval van niet-betaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven, zal een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag. Wij behouden ons het recht voor om bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of bij enige andere inbreuk op de verplichtingen van de koper met betrekking tot de overeenkomst, de uitvoering van alle overeenkomsten met de koper van rechtswege, zonder ingebrekestelling en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist is, op te schorten of met onmiddellijke ingang te beëindigen en betaling te vorderen van alle verschuldigde bedragen, zelfs met betrekking tot nog niet vervallen facturen, dan wel goederen slechts tegen contante betaling te leveren, niettegenstaande eventuele vroegere overeenkomsten of andere ons eventueel toekomende rechten. Het niet onmiddellijk reageren op een tekortkoming aan de zijde van de koper kan geenszins worden beschouwd als een afstand van ons recht om deze tekortkoming op een later tijdstip te vervolgen.

10. Privacy

Elke bestelling op de internetsite van kick off Antwerp impliceert de uitdrukkelijke toestemming van de koper om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken voor doeleinden zoals de administratie van een klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking van deze gegevens voor marketingdoeleinden en individuele reclame zal enkel gebeuren na uitdrukkelijke akkoordverklaring van de koper tijdens het bestelproces. Het is de Lux online shop niet toegestaan deze informatie door te geven aan derden. De koper heeft het recht om alle informatie in te kijken en te corrigeren. De koper heeft tevens het recht om zich ten allen tijde kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

11. Bewijs

Alle partijen aanvaarden de geldigheid van elektronische bewijzen in het kader van hun relaties (bv. e-mail, back-ups, enz.).

12. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

13. Jurisdictie

Alle met de Verkoper gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.